PRIVACYBELEID


A- Type verwerkte persoonsgegevens
B- Verwerking van Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 14 jaar
C- Doel van de verwerking van Persoonsgegevens
D- Wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens, verplichte/vrijwillige verstrekking van Persoonsgegevens en gevolgen van niet-verstrekking
E- Het delen van Persoonsgegevens
F- Overdracht van Persoonsgegevens
G- Het opslaan van Persoonsgegevens
H- Rechten van betrokken personen
I- Amendementen van het Privacybeleid
J- Verzameling van gegevens voor betaling van bestellingen

Het volgende Privacybeleid is opgesteld door Panini S.p.A. – Enige aandeelhouder, met hoofdkantoor in Modena (Italië), viale Emilio Po 380 – 41126, Tel. +39 059 382111 - Fax +39 059 827431 (hierna 'Panini' genoemd) als gegevensbeheerder voor de persoonsgegevens die worden verzameld op onze websites en in applicaties voor smartphones en tablets: f1carcollection.nl (hierna worden websites en applicaties 'Applicatie' en/of 'Applicaties' genoemd) die rechtstreeks door u worden aangeboden of anderszins door ons worden ontvangen of gegenereerd als resultaat van de verwerking van uw registratie bij onze Applicatie.

Panini vindt uw privacy van essentieel belang. Wij vragen u daarom deze informatie aandachtig te lezen zodat u een vrijwillige, gefundeerde en overduidelijke keuze kunt maken wanneer u wordt gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken om u aan te melden bij de Applicaties of een deel ervan, en voor gevallen waarbij uw persoonsgegevens nodig zijn om gebruik te kunnen maken van diensten die door de Applicaties worden geleverd, zoals voor de aankoop van producten of diensten. In het algemeen geldt dat alle persoonsgegevens (hierna 'Persoonsgegevens' en/of 'Gegevens' genoemd). die door Panini worden verzameld via de Applicaties of door u worden verstrekt wanneer u gebruikmaakt van diensten die door de Applicaties worden geleverd (hierna 'Diensten' genoemd), zoals deze volledig worden beschreven in de volgende sectie, “C. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens" van dit Privacybeleid, op wettige en transparante wijze worden verwerkt, conform de principes die in geldende wetgeving zijn vastgelegd met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals transparantie, billijkheid, rechtsgeldigheid, gegevensbeperking, beperking van doelen, nauwkeurigheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Dit Privacybeleid is opgesteld op basis van het transparantiebeginsel, in eenvoudige, niet al te juridische bewoordingen om de tekst zo begrijpelijk mogelijk te houden. Dit Privacybeleid is opgedeeld in verschillende secties (hierna collectif ‘Secties’ en of afzonderlijk ‘Sectie’ genoemd), die elk een specifiek onderwerp behandelen, zodat u direct kunt vinden waarnaar u op zoek bent en uw aandacht op het gewenste onderwerp kunt richten. De Panini-applicaties kunnen links naar andere websites en/of smartphoneapplicaties bevatten. Panini is niet verantwoordelijk voor privacypraktijken in de inhoud van degelijke websites en/of smartphoneapplicaties.

 

Type verwerkte persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via de Applicatie worden verzameld, worden hieronder vermeld.

Naam, Achternaam, Contactgegevens en andere Persoonsgegevens

Wanneer u een account maakt om u bij de Applicatie aan te melden, vraagt Panini u mogelijk om persoonsgegevens, zoals: naam, achternaam, geslacht, contactgegevens, geboortemaand en -jaar, provincie en land waarin u woont. Het is eveneens mogelijk dat u wordt gevraagd om andere Gegevens, zoals: verzendadres, keuze van betaalmethode en de leeftijd van de verzamelaar bij elke aankoop van goederen en/of diensten; Gegevens die afkomstig zijn van door u verstrekte tekst, tekeningen of registratiegegevens bij deelname aan wedstrijden, acties, interactieve games (bijvoorbeeld uit de Adrenalyn-categorie) en initiatieven van uiteenlopende aard; Gegevens die zijn verzameld via het gebruik van de Panini Zone (het ruilsysteem dat u kunt gebruiken om uw Panini-stickerverzameling sneller compleet te maken door uw verzoeken om ontbrekende stickers of kaarten te koppelen aan verzoeken die door andere verzamelaars in het ruilsysteem zijn ingediend). Nadere Persoonsgegevens kunnen worden verzameld via het beheer van elke relatie middels de Applicatie zelf of kunnen bestaan uit gegevens die u zelf aan Panini besluit te verstrekken door de Applicatie / Klantenservice van de Applicatie te gebruiken.

Sommige secties van de Applicaties bevatten vrije tekstvelden waarin u Panini informatie kunt verstrekken die persoonsgegevens kan omvatten. Aangezien dit vrije velden zijn, kunt u er (mogelijk onopzettelijk) voor kiezen gegevens uit specifieke categorieën van persoonsgegevens te verstrekken, zoals gegevens waaruit politieke overtuigingen, godsdienst- of filosofische overtuigingen of gegevens met betrekking tot vakbondslidmaatschap blijken, evenals genetische gegevens, biomedische gegevens waarmee een specifiek persoon geïdentificeerd zou kunnen worden, gegevens met betrekking tot uw gezondheid, uw seksleven of uw seksuele voorkeur.

Panini vraagt u dergelijke gegevens niet te verstrekken, tenzij u dit absoluut noodzakelijk acht om het verzoek dat u bij ons wilt indienen, te kunnen voltooien. Aangezien, en zoals al eerder is aangegeven, het verstrekken van dergelijke gegevens volledig optioneel is, kan Panini, mocht u ervoor kiezen dergelijke te verstrekken, dergelijke gegevens alleen met uw expliciete toestemming en conform de geldende wetgeving verwerken. Panini benadrukt daarom het belang van uw expliciete toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens uit deze specifieke categorieën, als u besluit deze met Panini te delen.

Persoonsgegevens van derden

Zoals in de vorige paragraaf is vermeld, kunt u via de vrije tekstvelden in de Applicaties elke willekeurige soort gegevens invoeren, wat betekent dat deze ook Persoonsgegevens van andere personen zouden kunnen bevatten. In alle gevallen waarin u besluit dergelijke Gegevens te delen, wordt u als aangewezen gegevensbeheerder beschouwd en neemt u als zodanig alle relevante wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden op u. U vrijwaart Panini als zodanig van aansprakelijkheid inzake geschillen, claims, verzoeken om vergoeding van schade ten gevolge van gegevensbehandeling, enz., die Panini zouden kunnen bereiken vanuit personen van wie de Persoonsgegevens door u zijn doorgestuurd maar die een schending vormen van de geldende bepalingen inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

Aangezien Panini deze gegevens in dergelijke gevallen niet rechtstreeks van de betrokken personen verzamelt (maar indirect via u), garandeert u dat deze specifieke behandeling gebaseerd is op de toestemming van deze betrokken personen of op een andere relevante wettelijke basis, die de verwerking van de betreffende informatie legitimeert.

Carrièremogelijkheden
Als u solliciteert naar een baan bij Panini of een open sollicitatiebrief voor toekomstige vacatures instuurt, moet u zich registreren op de site: HCM - Recruitment Web Wij verwijzen u daarbij naar het Privacybeleid dat daar is gepubliceerd.

Navigatiegegevens en cookies

De computersystemen en software, die worden gebruikt om de Applicaties uit te voeren, verzamelen automatisch bepaalde persoonsgegevens die nu eenmaal worden verzonden bij het gebruik van communicatie via internet. Deze gegevens wordt niet door Panini verzameld om aan geïdentificeerde betrokken personen te worden gekoppeld, maar zouden gezien de aard van de gegevens via verwerking en koppeling aan gegevens van derden, gebruikt kunnen worden om betrokken personen te identificeren. Onder deze categorie gegevens vallen de IP-adressen of domeinnamen van de computer die door de gebruikers worden gebruikt om verbinding met de Applicatie te maken, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde diensten, de tijd van het verzoek, de methode die is gebruikt bij het verzenden van het verzoek naar de server, de grootte van het bestand dat als reactie werd ontvangen, de numerieke code ter aanduiding van de status van de respons die door de server is gegeven (goed resultaat, fout, enzovoort) en andere parameters die betrekking hebben op het besturingssysteem en de computer van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische gegevens over het gebruik van de Applicatie te verzamelen, om de juiste werking ervan te controleren en om anomalieën en/of misbruik op te sporen. Met uitzondering van gevallen waarin de gegevens worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen bij hypothetische computermisdaden jegens de Applicatie of derden, blijven deze gegevens niet langer dan zeven dagen beschikbaar.

Gegevens over het gebruik van cookies zijn beschikbaar in ons Cookiebeleid dat u kunt openen door op de volgende link te klikken.

 

B- Verwerking van Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 14 jaar

Aangezien het kinderen onder de 18 jaar niet is toegestaan om goederen of diensten uit onze applicaties te kopen, hebben minderjarigen geen toegang tot de secties die gereserveerd zijn voor geregistreerde gebruikers van de applicaties.

Kinderen onder de 14 jaar mogen het contactformulier dat beschikbaar is in de applicaties niet gebruiken en hen wordt niet toegestaan gegevens naar Panini te sturen.

 

C- Doel van de verwerking van Persoonsgegevens

Wij verwerken uw Persoonsgegevens met de volgende doelen:

 1. het uitvoeren van operationele activiteiten die strikt gerelateerd zijn aan en essentieel zijn voor het beheer van relaties met u, zoals het beheer van het antwoord op vragen die wij via contactformulieren ontvangen; het beschikbaar stellen van afgeschermde secties van de Applicaties; het verlenen van assistentie als u de aanmeldings-/wachtwoordgegevens van uw persoonlijke account of voor de Applicaties verliest; het uitvoeren van overeenkomsten voor de verkoop van goederen en/of diensten, het beheren en distribueren van bestellingen via elektronische handelplatforms; ervoor zorgen dat u de chronologie van uw aankopen kunt raadplegen; zorgen voor de levering van de aangeschafte producten en het volgen van uw bestelstatus; het deelnemen aan games, initiatieven, competities en wedstrijden met prijzen (levering van Diensten);
 2. de juiste uitvoering van de contractuele verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan en omgekeerd (Contractuele verplichtingen);
 3. voldoen aan wetten, voorschriften en EU-wetgeving of bepalingen die zijn uitgegeven door wettelijk bevoegde instanties en bepalingen die zijn uitgegeven door toezichthoudende en controlerende instanties, evenals het zorgen voor de naleving van fiscale en boekhoudkundige vereisten (naleving van de wet);
 4. het uitvoeren van informatieve activiteiten over onze producten en/of diensten, evenals promotionele, commerciële en marketinggerelateerde campagnes en marktonderzoek met behulp van geautomatiseerde systemen zonder menselijke tussenkomst (e-mail); het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken (door vragenlijsten te verzenden of enquêtes te houden of polls te organiseren) (Marketing);
 5. het via e-mail naar u verzenden, indien u gebruikmaakt van of gebruik hebt gemaakt van een dienst in een Applicatie of als u een product of dienst via de Applicatie aanschaft of hebt aangeschaft, van direct marketing- en promotiemateriaal over soortgelijke producten of diensten (soft spam);

 

D- Wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens, verplichte/vrijwillige verstrekking van Persoonsgegevens en gevolgen van niet-verstrekking

De wettelijke basis voor de verwerking van de Persoonsgegevens, conform de doelen die in de eerdere Sectie van dit Privacybeleid ('Doelen van de Gegevensverwerking') zijn uiteengezet, wordt hieronder vermeld. De verstrekking van Persoonsgegevens en de daaraan gerelateerde verwerking met het oog op de doelen inzake de levering van diensten en het nakomen van contractuele verplichtingen, worden strikt gebruikt voor de prestaties van de gevraagde dienst en een juiste uitvoering van de contractuele relatie met u, en vormen als zodanig een noodzakelijke voorwaarde voor de totstandkoming van de contractuele relatie zelf en de wettelijke basis van de verwerking. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens waarom voor dit doel verzocht is, of de onjuistheid van de verstrekte gegevens leidt ertoe dat Panini de dienst en de contractuele relatie niet kan uitvoeren en geeft Panini het recht op weigering om deze uit te voeren.

De verstrekking van Persoonsgegevens en de daarmee verband houdende verwerking om de wet na te leven, is noodzakelijk voor Panini om te kunnen voldoen aan de daarmee verband houdende wettelijke verplichtingen. Wanneer u uw Persoonsgegevens aan Panini verstrekt, moeten wij deze conform de geldende wetgeving verwerken, waarbij sprake kan zijn van bepalingen inzake opslag en communicatie met bevoegde autoriteiten met betrekking tot de naleving van fiscale, douanegerelateerde of andere verplichtingen.

De verstrekking van Persoonsgegevens en de bijbehorende verwerking van dergelijke gegevens met betrekking tot de Marketing-activiteit, is gebaseerd op uw expliciete toestemming die via een specifiek selectievakje wordt verkregen. U bent niet verplicht deze toestemming aan Panini te verlenen en indien u dit wel doet, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken zonder dat dit consequenties heeft (afgezien van het feit dat u geen marketingmateriaal meer van Panini zult ontvangen). U kunt uw toestemming voor dit doel intrekken door de instructies in de sectie 'De rechten van betrokken personen’ van dit Privacybeleid te volgen.

De verstrekking van Persoonsgegevens en de bijbehorende verwerking ervan met betrekking tot de activiteit van soft spam is gebaseerd op het rechtmatige belang van Panini om marketingmateriaal via e-mail te verzenden over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met producten en diensten die u al eerder via de applicatie hebt gebruikt of aangeschaft. U kunt de ontvangst van dergelijke materialen stopzetten zonder dat dit consequenties heeft (afgezien van het feit dat u dergelijk marketingmateriaal niet meer van Panini zult ontvangen) door gebruik te maken van de link onderaan de e-mails met dergelijk materiaal die u daarvoor hebt ontvangen.

 

E- Het delen van Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens worden openbaar gemaakt aan het personeel van Panini dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van de Applicaties en gemachtigd is om deze te verwerken met het doel de eerder genoemde doelen na te streven. Zij zetten zich in voor vertrouwelijkheid of hebben een andere passende juridische verplichting tot vertrouwelijkheid ontvangen.

Persoonsgegevens kunnen voor boekhoudkundige en administratieve doelen gedeeld, gebruikt en overgedragen worden binnen de bedrijven die deel uitmaken van de Panini-groep.

Persoonsgegevens worden bekend gemaakt aan derden, die als Gegevensverwerkers zijn aangewezen, die Gegevens namens Panini verwerken (bijvoorbeeld bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de verwerking van verkoopbestellingen, leveranciers met wie interactie nodig is voor de levering van de diensten, zoals hostingproviders, platformproviders voor de verzending van e-mails of, nogmaals, leveranciers die technisch onderhoud verrichten, zoals onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken, leveranciers die interactieve games en competities ontwikkelen, softwareontwikkelaars voor betalingssystemen, leveranciers die het technologisch platform en betalingsgateway voor bestellingen voor producten in het elektronisch betalingssysteem leveren, leveranciers van betaaldiensten voor activiteiten met betrekking tot elektronische betalingen).

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden met wie Panini doorlopende contractuele relaties heeft inzake diensten die de prestaties van de activiteit ondersteunen (zoals koeriers voor de levering van producten, auditbedrijven, personen, bedrijven of professionele firma's die assistentie en consultancy bieden, administratieve, juridische, fiscale, financiële firma's en incassobureaus die betrokken zijn bij de levering van de diensten).

Ten slotte worden Persoonsgegevens ook doorgegeven wanneer hierom door belastingkantoren of andere overheidsinstanties wordt gevraagd, conform de bepalingen van de geldende wetten.

Persoonsgegevens zijn niet bestemd voor publicatie of verspreiding.

 

F- Overdracht van Persoonsgegevens

Gezien de internationale aanwezigheid van Panini kunnen bepaalde Persoonsgegevens worden gedeeld met ontvangers, zoals beschreven in de vorige paragraaf, die zich in landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte bevinden. Panini zorgt ervoor dat de verwerking van uw Persoonsgegevens door dergelijke partijen conform de geldende wetgeving plaatsvindt. De overdracht zal daarom plaatsvinden met afdoende garanties, zoals beslissingen over geschiktheid, modellen van standaard bepalingen van een overeenkomst die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of andere garanties die als geschikt worden beschouwd.

U kunt meer informatie verkrijgen door schriftelijk contact op te nemen met Panini op het volgende adres: webprivacy@panini.it

 

G- Het opslaan van Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het doel van het leveren van diensten en de naleving van contractuele verplichtingen worden door Panini opgeslagen zolang als strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de gevraagde diensten voor een juiste uitvoering van de contractuele relatie met u. Aangezien deze Persoonsgegevens worden verwerkt om u de Diensten te kunnen leveren en om de contractuele relatie te kunnen uitvoeren, kan Panini deze ook langer bewaren, met name als dit nodig is ter bescherming van de belangen van Panini bij mogelijke claims die voortvloeien uit de levering van de Diensten.

In ieder geval geeft Panini aan dat de opslagperiode voor uw bestellingen en aankopen bij Panini 24 maanden is. Aan het eind van deze periode zullen gegevens anoniem worden gemaakt.

Panini specificeert bovendien dat uw persoonlijke gegevens door de datacontroller worden verwerkt, beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het nastreven van de doeleinden waarnaar wordt verwezen in deel C van deze informatie. Dat houdt in dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt gedurende een minimaal noodzakelijke periode, dwz tot de beëindiging van de contractuele betrekkingen tussen u en degene die uw gegevens verwerkt, zonder afbreuk te doen aan een extra bewaarperiode die kan worden opgelegd door de wet.

Uw verzoeken en de gegevens die daarin zijn opgenomen en verzameld via de sectie Contact of Klantenservice van de Applicaties, worden gedurende één jaar vanaf de afsluiting van het verzoek bewaard, zodat Panini aanvullende verzoeken die na de afsluiting worden ontvangen, kan verwerken. Aan het eind van deze periode worden de Gegevens waarmee het, al dan niet indirect, mogelijk is een fysiek persoon te identificeren (zoals naam, achternaam, e-mailadres), geanonimiseerd en als cumulatieve gegevens voor statistische doeleinden opgeslagen.

De Persoonsgegevens die worden verwerkt om de wetgeving na te leven, worden door Panini bewaard gedurende de periode die is bepaald door de specifieke wettelijke verplichtingen of geldende wetgeving.

De Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het doel van Marketing en Profilering worden door Panini opgeslagen tot u de door u verstrekte en periodiek verlengde toestemming intrekt. Als uw toestemming wordt ingetrokken, gebruikt Panini uw Persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden, maar kunnen deze nog wel worden bewaard, met name voor zover dat nodig is ter bescherming van Panini's belangen inzake aansprakelijkheid op basis van deze verwerking.

Om te voldoen aan het beginsel van de beperking van de opslagtijd, laat Panini u weten dat de gegevens die met het doel van Marketing worden verwerkt, altijd maximaal 12 maanden worden bewaard na het beëindigen van de contractuele relaties tussen u en Panini.

De Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het doel van soft spam worden door Panini opgeslagen tot u hier bezwaar tegen aantekent via de link onder aan een door u ontvangen e-mail met soft spam.

 

H- Rechten van betrokken personen

Als betrokken persoon hebt u ten alle tijde het recht om:

 1. toegang tot uw Persoonsgegevens (en/of een kopie van dergelijke Persoonsgegevens) te vragen, evenals tot nadere informatie over de huidige behandeling van die gegevens;
 2. een correctie of actualisering van uw door Panini verwerkte Persoonsgegevens te vragen, indien deze onvolledig of verouderd zijn;
 3. de verwijdering van uw Persoonsgegevens uit de Panini-database te vragen, indien u de verwerking onnodig of onrechtmatig vindt;
 4. de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens door Panini te vragen, als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet juist zijn, niet noodzakelijk zijn of op onrechtmatige wijze zijn verwerkt, of als u bezwaar had gemaakt tegen de verwerking;
 5. een kopie op te vragen van de Persoonsgegevens die aan Panini zijn verstrekt en betrekking op u hebben in een gestructureerde vorm, die voor algemeen gebruik zijn en leesbaar zijn voor een automatisch apparaat, of om overdracht naar een andere Gegevensbeheerder te vragen;
 6. op juridische gronden, die betrekking hebben op uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens waarvan u vindt dat Panini deze niet mag verwerken;
 7. uw toestemming voor marketingdoeleinden in te trekken en om bezwaar te maken tegen de verwerking voor het doel van soft spam.

 

Houd er rekening mee dat de Persoonsgegevens die u aan Panini verstrekt op elk willekeurig moment kunnen worden gewijzigd via de sectie 'Gegevens wijzigen' in de Applicaties of door te schrijven naar: webprivacy@panini.it. U kunt bovenstaande rechten uitoefenen via de hierboven aangegeven methoden.

Wij maken u erop attent dat u de verzending van deze commerciële informatie voor het doel van Marketing op elk gewenst moment kunt stopzetten en beëindigen door te schrijven naar het e-mailadres dat hierboven wordt vermeld of, in geval van communicatie die wordt verstuurd via IT-hulpmiddelen, door de procedure te volgen die in dat systeem wordt beschreven (via de knop 'Uitschrijven’).

U kunt de ontvangst van soft spam ook stopzetten via de daarvoor bestemde link onderaan elke ontvangen e-mail (via de knop 'Uitschrijven').

Panini maakt u er tevens op attent dat u altijd het recht hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie (bijvoorbeeld van het land waarin u woonachtig bent) als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de geldende wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming.

 

I- Amendementen van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid (versie 1.1) is van kracht sinds 1 Januari 2019. Panini behoudt zich het recht voor om de inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen of gewoon bij te werken, ook naar aanleiding van wijzigingen in de geldende wetgeving. Panini stelt u op de hoogte van dergelijke wijzigingen zodra deze zijn doorgevoerd en deze zijn bindend zodra ze in de Applicatie worden gepubliceerd. Panini raadt u aan deze sectie regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente, bijgewerkte versie van het Privacybeleid en altijd op de hoogte te blijven over de manier waarop Persoonsgegevens worden verzameld en op welke manier Panini die gegevens gebruikt.

 

J- Verzameling van gegevens voor betaling van bestellingen

Verder laten we u hierbij met betrekking tot uw bestelling weten dat uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder de gegevens betreffende uw identiteit, adres, persoonlijke status, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummers, of betreffende de transacties die u aangaat of betalingen die u verricht, worden verwerkt door MISI BV (“MISI”)

 

 1. i) opdat MISI kan voldoen aan de overeenkomst die het met Panini SpA heeft gesloten,
 2. ii) om controle op fraude en fraudebeheer mogelijk te maken (het bepalen van de risiconiveaus die zijn gerelateerd aan transacties, detectie en beheer van eventueel daaruit voortvloeiende meldingen) en
 3. iii) om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van MISI’ binnen de geldende wetgeving met betrekking tot de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en
 4. (iv) voor het opstellen van marktanalyses, statistieken en analyses van transactiegegevens, en ter verbetering van de service die wordt geleverd door MISI.

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is een vereiste voor deze doeleinden. Zonder deze persoonlijke gegevens kan uw transactie vertraging oplopen of onmogelijk worden en zou uw bestelling geannuleerd kunnen worden.

Houd er rekening mee dat MISI, gevestigd op Spectrumlaan 31, 2665 NM, Bleiswijk, THE NETHERLANDS, bedrijfsnummer 27244878, de datacontroller bij dergelijke gegevensverwerking is.

MISI zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven, met uitzondering van de volgende twee gevallen:

 

 1. i) Bekendmaking door MISI van persoonsgegevens aan zijn dochterondernemingen, onderleveranciers of andere partijen waarmee MISI een contractuele verbintenis is aangegegaan en die services voor /ondersteuning aan MISI leveren binnen het raamwerk van i) de prestaties voor de overeenkomst tussen ons en MISI, ii) fraudepreventie en beheer en iii) ten behoeve van het door MISI nakomen van diens wettelijke verplichtingen binnen geldende wetgeving met betrekking tot de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en (iv) bekendmaking aan derden van anonieme of cumulatieve gegevens. De derden die service/ondersteuning aan MISI leveren met betrekking tot fraudecontrole en fraudebeheer kunnen uw persoonlijke gegevens opnemen in hun eigen specifieke database(s) die door hen wordt/worden gebruikt om services voor uiteenlopende verkoopentiteiten te leveren op het gebied van preventie en beheer van fraude.
 2. ii) Indien MISI wettelijk verplicht wordt om bepaalde gegevens of documenten vrij te geven aan daartoe bevoegde Nederlandse of buitenlandse instanties, of in algemene termen aan enige rechterlijke of bestuurlijke instantie, wethandhavingsinstanties of andere rechterlijke of bestuurlijke instanties. Bekendmaking van persoonlijke gegevens aan dergelijke overheidsorganen zal beperkt blijven tot de mate die binnen de geldende bepalingen noodzakelijk of vereist is.

 

Daarnaast kan een fraude aanleiding vormen voor de registratie van bepaalde persoonlijke gegevens over u in een speciaal bestand dat door MISI wordt beheerd. Een dergelijk bestand heeft als doel eerdere gevallen van fraude bij te houden, met name om informatie te kunnen leveren voor toe te passen criteria bij de evaluatie van transactierisico's en de scoresjablonen die voor dat doel worden gebruikt. De registratie van uw gegevens in dit bestand kan er ook toe leiden dat er een hoger risiconiveau aan u wordt toegekend bij eventuele toekomstige bestellingen bij een verkoopinstantie die klant is van MISI, wat er vervolgens toe zou kunnen leiden dat de bestelling wordt geweigerd.

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en hebt recht uw gegevens te doorzoeken, op te vragen en te corrigeren, evenals het recht om, met legitieme redenen, bezwaar aan te tekenen tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens. Voor uitoefening van deze rechten richt u een schriftelijk verzoek (per aangetekende post), dat van datum is voorzien en ondertekend is naar het officiële adres van MISI (zie hierboven) of stuurt u een e-mail naar f1carcollection@antwoordnummer.nl  waarbij u in uw brief of e-mail melding maakt van uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent en u een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart of paspoort bijsluit. U kunt de gegevens die u op basis van plaatselijke wetgeving niet verplicht bent te verstrekken, onzichtbaar maken.The F1 FORMULA 1 logo, F1 logo, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved.
Produced under license of Ferrari Spa. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari Spa. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari property under design, trademark and trade dress regulations.
Webdesign door Origin
Wij gebruiken technische cookies en cookies van derden. Technische en soortgelijke cookies worden onmiddellijk ingesteld; cookies van derden worden pas na expliciete acceptatie ingesteld. Het verdient aanbeveling om cookies van derden te accepteren, om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies en het verwijderen ervan.