ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de App
Gebruik van de inhoud van de App
Het insturen van informatie en materiaal
Aansprakelijkheid
Algemene verkoopvoorwaarden
Onderwerp
Partijen
Ondertekening van het contract en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden
Leeftijdsbeperkingen
Consumentenverplichtingen
Aankoopmethodes
Betaalmethodes
Levering van artikelen
Naleving en garantie bij gebreken
Herroepingsrecht
Toepasselijk recht
Jurisdictie
Privacy- en Cookiebeleid

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de App

We raden u aan deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u navigeert door de website of gebruik maakt van diensten ervan en van de bijbehorende applicatie voor smartphones en tablets, indien aanwezig (hierna gezamenlijk aangeduid als "App"). Door de diensten op de App te bekijken en/of te gebruiken, accepteert u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden volledig.

 

Gebruik van de inhoud van de App

Deze App is eigendom van Panini S.p.A. - Enige aandeelhouder (hierna te noemen Panini). Het is niet toegestaan om de inhoud van deze Applicatie te kopiëren, reproduceren, publiceren of op andere manieren of op andere websites of apps te verspreiden, behalve voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om deze App voor commerciële doeleinden te gebruiken of te gebruiken op een wijze die door ons als onwettig of schadelijk kan worden ervaren.

Onbevoegd gebruik van teksten of illustratiemateriaal, incl. deelgebruik, wordt wettelijk vervolgd als schending van het auteursrecht en andere eigendomsrechten.

Door de installatie en/of het gebruik van de App verklaart de gebruiker dat hij/zij de gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd en bovendien verklaart hij/zij alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen na te leven. Als u niet volledig akkoord wilt gaan met de gebruiksvoorwaarden die hieronder vermeld staan, raden wij u aan de App niet te gebruiken.

Deze App bevat informatie die onderhevig is aan copyrights en eigendomsrechten, welke strikt dienen te worden gerespecteerd. De informatie op deze App kan technische onvolkomenheden of typefouten bevatten waarvoor Panini niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

Informatie kan zonder verdere kennisgeving worden veranderd en aangepast. Bovendien behoudt Panini zich het recht voor om zonder verdere kennisgeving producten en procedures zoals beschreven op deze App te veranderen of te verbeteren. Bovendien heeft Panini het recht de App aan te passen of inhoud of functies te verwijderen om welke reden dan ook en/of zonder opgaaf van redenen. Panini aanvaardt geen verantwoordelijkheid wat de juistheid en volledigheid van de informatie betreft. Het gebruik ervan is voor uw eigen risico. Door het verstrekken van dergelijk materiaal geeft Panini de gebruiker geen licenties voor auteursrechten, patenten, copyrights of ander intellectueel eigendomsrecht.

De door Panini geplaatste informatie op de App kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten die in uw land niet beschikbaar zijn.

 

Het insturen van informatie en materiaal

Panini accepteert in deze applicatie geen inzending van materiaal en/of informatie van vertrouwelijke of beschermde aard. Alle naar Panini gestuurde informatie of materiaal zal als niet vertrouwelijk worden beschouwd. Het doorsturen van informatie of materialen van welke soort dan ook naar Panini geeft Panini toestemming om de informatie en/of materialen te gebruiken, kopiëren, afbeelden, uit te voeren, aan te passen, verder te verspreiden en te distribueren. Door dit materiaal en deze informatie door te sturen, gaat u akkoord met Panini’s vrije gebruik van alle ideeën, concepten, kennis of technieken die voor welk doel dan ook naar ons gestuurd zijn. Daarentegen wordt uw naam niet gepubliceerd, noch het feit dat materiaal of informatie door u naar ons is gestuurd, tenzij:

  1. gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven,
  2. wij de gebruiker van tevoren hebben geïnformeerd over het publiceren van zijn naam bij het gebruiken van materiaal of informatie,
  3. het wettelijk verplicht is.

 

Ingestuurde informatie of materialen zijn bestemd als tekst, berichten, ideeën, concepten, illustraties, tekeningen, video’s, foto’s, audiovisueel werk of biografisch werk en materiaal van u en/of andere personen en/of soortgelijk materiaal die worden doorgestuurd, gepubliceerd, geüpload, opgenomen, doorgegeven op of via de Panini-App. Dergelijk gepubliceerd of geüpload materiaal dat u verstrekt aan Panini via de App wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Panini accepteert er geen aansprakelijkheid of verplichting voor, ook niet voor het al dan niet ontvangen ervan. Er is geen sprake van een overeenkomst bij het, bedoeld of onbedoeld, ongevraagd materiaal verstrekken aan onze App. U gaat ermee akkoord dat u het materiaal instuurt zonder dat er een relatie bestaat van vertrouwelijkheid of vertrouwen. U verwacht bovendien geen beoordeling, compensatie of vergoeding van welke aard dan ook van onze kant.

Het kan voorkomen dat Panini u vraagt om materiaal te verstrekken bij bepaalde onderdelen en acties op deze App. Als wij u vragen om materiaal en/of gegevens te verstrekken via de onderdelen of activiteiten op een App (zoals wedstrijden met prijzen, toernooien en aanbiedingen), dient u zich hiervoor te registreren en akkoord te gaan met ons privacybeleid.

 

Aansprakelijkheid

Panini is niet verantwoordelijk voor de websites of apps die via deze App toegankelijk zijn. Als u een website of apps van derden opent, zelfs als deze het Panini-logo bevat, dient u zich ervan bewust te zijn dat het een website of app is die onafhankelijk is van Panini, dat Panini geen invloed heeft op de inhoud van een dergelijke website of app. Bovendien betekent een link naar websites of apps van derden niet dat Panini goedkeuring geeft aan of verantwoordelijkheid draagt voor hun inhoud of hun gebruik. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat, wat voor materiaal u ook selecteert, dit vrij van schadelijke elementen is zoals virussen, wormen, "Trojan Horses" en dergelijke.

In geen geval is Panini aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade die gerelateerd kan worden aan het gebruik van deze App of andere websites of apps die via een link toegankelijk zijn, inclusief, zonder limiet, verlies van inkomsten, tot verlies van winst of omzet, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of professionele handelingen, verlies van informatie of programma's of andere data op uw computer of andere apparaten, zelfs als Panini uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Alle informatie wordt geleverd in de “staat waarin ze wordt aangetroffen".

Alle informatie die op deze site wordt aangeboden is op zichzelf staand, zonder verdere ondersteuning of garantie, uitgesproken of verondersteld, van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot garanties voor verhandelbaarheid, geschiktheid of betrouwbaarheid voor elk mogelijk doel. Panini neemt geen enkele verantwoordelijkheid, noch verstrekt het garanties van enigerlei aard, inclusief de impliciete garanties wat geschiktheid voor een bepaald doel betreft, de verhandelbaarheid en het niet overtreden van de gebruiksregels.

Panini behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment. Het voortdurende gebruik van deze App nadat er veranderingen in deze condities zijn aangebracht, veronderstelt de acceptatie van die veranderingen. Het is daarom belangrijk dat de gebruiker deze pagina regelmatig leest om er zeker van te zijn dat hij op de hoogte blijft van mogelijke veranderingen.

Panini zal, binnen de grenzen van de redelijkheid, er voor zorgen dat de App altijd werkt en beschikbaar is. De App wordt echter via mobiele netwerken beschikbaar gesteld die niet door Panini worden beheerd. Daarom kan Panini niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet beschikbaarheid van de App of moeilijkheden bij het downloaden, niet kunnen downloaden, toegang tot de inhoud of andere communicatiestoringen die tot de niet beschikbaarheid van de App kunnen leiden.

Als u niet degene bent die de factuur betaalt voor de mobiele telefoon of het handheldapparaat waarmee u verbinding met de App maakt, wordt verondersteld dat u toestemming heeft van de factuurbetaler om de App te gebruiken.

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Wij raden u aan om deze verkoopvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot aankoop op de website en diens applicatie voor smartphones en tablets, indien aanwezig (hierna gezamenlijk aangeduid als "App"). Door het doen van een aankoop accepteert u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden volledig.

Bij aankoop van een product van deze App wordt automatisch een koopovereenkomst gesloten met het bedrijf Panini S.p.A - enkele aandeelhouder, Viale Emilio Po 380, 41126 Modena, Italië en zal uw order worden verwerkt in Italië.

 

Onderwerp

Abonnementen op publicaties van Panini en andere producten die worden aangeboden op deze website (hierna te noemen "Producten"), eigendom van Panini S.p.A. - enkele aandeelhouder (hierna te noemen Panini), en die door middel van computernetwerken op afstand kunnen worden aangegaan, zijn uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Panini heeft MISI BV (hierna te noemen "MISI") aangesteld om abonnementen op door Panini gepubliceerde publicaties aan te bieden en te beheren. MISI en de aan haar gelieerde bedrijven of dochterondernemingen zorgen voor het volledige beheer van de abonnementsverkoop en de levering van de Producten.

 

Partijen

Deze algemene contractvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de verkoopcontracten die worden aangegaan tussen de consument (d.w.z. een natuurlijk persoon die handelt uit doeleinden die geen verband houden met diens ambacht, bedrijf of beroep) en Panini.

Dat wil zeggen dat producten en diensten die op de App van de Panini Group te koop worden aangeboden, uitsluitend gericht zijn aan klanten die voor persoonlijk gebruik aankopen doen en niet aan diegenen die voor commerciële doeleinden aankopen doen (bijv. wederverkoop, ook in vormen die verschillen van de oorspronkelijke vorm, individueel verkocht of gecombineerd met andere producten, als prijzen voor wedstrijden en vergelijkbare activiteiten enz.).

 

Ondertekening van het contract en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

De verkoopcontracten voor de producten die worden aangeboden op deze App worden geacht gesloten te zijn zodra de betaling voor de transactie heeft plaatsgevonden.

 

Consumentenverplichtingen

Voordat de consument tot aankoop overgaat, wordt hij/zij geacht deze verkoopvoorwaarden zorgvuldig door te lezen. Om de aankooporder te kunnen verwerken, moet de consument kennis hebben van en akkoord gaan met de voorwaarden.

Tenslotte moet de consument, zodra de online aankoopprocedure voltooid is, de reeds gelezen en geaccepteerde verkoopvoorwaarden uitprinten en bewaren.

Consument verbindt zich ertoe dat alle op de website verstrekte informatie en gegevens correct zijn en stemt ermee in dat de verstrekte persoonlijke gegevens door MISI zullen worden gebruikt om de Producten die op de website zijn gekocht te leveren. Noch Panini noch MISI kunnen aansprakelijk worden gesteld voor producten die niet zijn ontvangen als gevolg van onjuiste persoonlijke gegevens die op de website zijn ingevuld.

 

Leeftijdsbeperkingen

Kinderen onder de 18 jaar mogen geen Producten van onze websites kopen.

 

Aankoopmethodes

De consument koopt het artikel, waarvan de kenmerken, afhankelijk van het artikel, worden vermeld in desbetreffende artikelen waarin het artikel en de technische aspecten ervan worden beschreven, inclusief BTW plus de verzendkosten die staan beschreven op de App en in de aankooporder.

Alvorens de bestelling definitief geplaatst wordt, verschijnt er een orderoverzicht met de stuksprijs van elk gekozen product, de totale prijs indien er meer dan één product wordt besteld en de desbetreffende verzendkosten.

 

Betaalmethodes

De aankoop kan betaald worden met betaalmethodes, die in de App worden weergegeven.

De consument dient de betaalinstructies te volgen (afhankelijk van het land en de winkel kan gekozen worden voor betaling via factuur of automatische incasso).

Als de betaling via bankoverschrijving is gedaan, moet de klant altijd het "order ID”-nummer" doorgeven dat op de factuur staat vermeld.

 

Levering van Producten

Tenzij anders gevraagd, start het abonnement met het eerste beschikbare nummer. Dit zal binnen 6 weken nadat de bestelling is geplaatst in Nederland of België worden bezorgd. Overzee zal het zo'n 8 weken in beslag nemen. We doen ons uiterste best om te voldoen aan elke overeengekomen leveringsdatum.

Als de leveringstermijn om een of andere reden niet kan worden nagekomen, is Panini niet verantwoordelijk voor enig verlies, (on)kosten of schade . Het magazine wordt afgeleverd op het in de order vermelde adres. U bent zelf verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de aflevering.

 

Abonnementsgeschenken

Als het abonnement dat u hebt gekozen een gratis geschenk (of geschenken) bevat, kunnen deze afzonderlijk van uw abonnementsexemplaar van het tijdschrift worden verzonden. We behouden ons het recht voor om de geadverteerde geschenken te vervangen door producten van dezelfde of hogere waarde als de omstandigheden dit vereisen.

In sommige gevallen, als een abonnementaanbieding een geschenk bevat met een beperkt beschikbaar aantal, worden geen geschenken meer verstrekt aan abonnementhouders, die zich hebben ingeschreven nadat de limiet is overschreden.

NB Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een promotie in te trekken.

 

Naleving en garantie bij gebreken

Op de artikelen die worden besteld via de App van Panini is van toepassing richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011, betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en garanties voor consumptiegoederen.

De geleverde artikelen voldoen aan de kenmerken die, afhankelijk van het door de consument gekochte artikel, worden vermeld in desbetreffende artikelen waarin het artikel en de technische aspecten ervan worden beschreven.

Panini is ten opzichte van de consument verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen/gebreken bij aflevering van het artikel.

Wanneer de geleverde artikelen afwijkingen/gebreken vertonen, heeft de consument het recht om de artikelen door Panini te laten herstellen of vervangen, en wanneer dit niet mogelijk is, heeft de consument recht op restitutie van het betaalde bedrag.

Zonder afbreuk te doen aan de uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen van de richtlijn 2011/83/EU, wordt het hierboven bedoelde recht verleend aan de consument mits het geleverde artikel correct is gebruikt, in overeenstemming met waarvoor het bedoeld is en zoals beschreven staat in de bijgeleverde handleiding van het artikel. De hierboven genoemde garantie geldt met name niet voor artikelen die afwijkingen/gebreken vertonen waarvan de consument op de hoogte was op het moment van aankoop of waarvan hij/zij redelijkerwijs niet onwetend had kunnen zijn.

Termijnen

De consument dient Panini binnen twee jaar na leverdatum en binnen zestig dagen na constatering van het gebrek of de afwijking op de hoogte te stellen. De hierboven genoemde rechten vervallen wanneer de consument de gebreken/afwijkingen niet meldt binnen de genoemde periode.

 

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om af te zien van de koopovereenkomst. De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen zonder opgaaf van redenen en zonder kosten af te zien van elke overeenkomst die met Panini wordt gesloten.

De consument heeft het recht af te zien van de koopovereenkomst met betrekking tot producten die op deze App zijn gekocht, met uitzondering van softwareproducten die na ontvangst door de consument zijn geopend, kranten, periodieke uitgaven of tijdschriften die op deze App worden aangeboden en op maat gemaakte artikelen zoals MyPanini™-artikelen.

Voorwaarden voor het gebruik maken van het recht om van de overeenkomst af te zien.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht om van de koopovereenkomst af te zien, dient u een aangetekende brief te sturen naar het hieronder aangegeven adres van Panini.

Panini S.p.A., T.a.v. Customer Relations Office, Viale Emilio Po, 380 41126, Modena, Italië.

Indien de goederen reeds geleverd zijn, dient de consument de goederen te retourneren binnen 14 dagen vanaf de datum waarop deze aan Panini heeft laten weten van de koopovereenkomst af te willen zien.

De artikelen moeten compleet aan Panini geretourneerd worden, inclusief alle accessoires en alles wat meegeleverd werd, inclusief verpakking en originele verzendverpakking. Het artikel moet geretourneerd worden met een kopie van het betalingsbewijs dat per e-mail verstuurd is.

De verzendkosten voor het retourneren van de artikelen zijn voor rekening van de consument.

Indien de consument het recht om van de overeenkomst af te zien volgens de aanwijzingen in dit artikel uitoefent, verricht Panini de terugbetaling binnen veertien dagen na de datum waarop Panini bericht van de consument heeft ontvangen dat deze van de overeenkomst af wil zien. Panini voldoet de door de consument betaalde bedragen per postcheque in euro's. Indien de artikelen met een creditcard zijn betaald, wordt het bedrag terugbetaald op de creditcardrekening van de consument.

Panini heeft het recht om retourzendingen te weigeren die niet conform bovenstaande instructies worden geretourneerd of indien de transportkosten voor de retourzending niet volledig zijn voldaan door de consument of indien bovenstaande voorwaarden en termijnen niet zijn nagestreefd.

 

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het Italiaans recht van toepassing, voor zover dit niet indruist tegen eventuele wettelijke regels ter bescherming van de consument in het land waar hij/zij woont.

 

Jurisdictie

De bevoegde rechter in het geval van een geschil tussen Panini S.p.A. en de consument is de rechter van het woon- of verblijfland van de consument.

 

Privacy- en Cookiebeleid

In het Privacy- en Cookiebeleid op deze website vindt u informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en hoe we deze vervolgens gebruiken.The F1 FORMULA 1 logo, F1 logo, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved.
Produced under license of Ferrari Spa. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari Spa. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari property under design, trademark and trade dress regulations.
Webdesign door Origin
Wij gebruiken technische cookies en cookies van derden. Technische en soortgelijke cookies worden onmiddellijk ingesteld; cookies van derden worden pas na expliciete acceptatie ingesteld. Het verdient aanbeveling om cookies van derden te accepteren, om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies en het verwijderen ervan.